پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

دیدارباپیشکسوت سالهای دور
ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز ٢۸ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

روزیکشنبه تاریخ 27/7/1393به اتفاق آقایان عبدالمحمدحجتی.محسن حدادی.حسین خراطی.مسعودطالشی به دیدارآقای احمدجمالی پیشکسوت سالهای دوررفتیم دراین دیدارازآقای جمالی درموردسوابق فوتبالی ایشان سوالاتی مطرح شدآقای جمالی ازسال 1334درتمام رشته های ورزشی فعالیت داشته درتیم فوتبال بروجردوبه عنوان نماینده بروجرددرتیم استان وقهرمانی کشورنیزحضورفعال داشته است درهمین سالهادرآموزشگاههای کشورهم شرکت می کرده همبازیهای ایشان آقایان حسن حبیبی.همایون بهزادی.اصغرشرفی.پرویزمیرزاحسن.محمودیاوری.درتیم های مختلف بوده اندایشان کلاسهای مربیگری وداوری درمقاطع بالارا سپری نموده درکلاس مربیگری ایشان استادآقای رایکف ودرکلاس داوری ایشان آقای داودنصیری بودنندایشان ازکاپیتانی شهرورئیس هیت فوتبال بروجردفعالیت فراوانی داشته ایشان 60سال فعالیت ورزشی دارد همراه باعکسهای قدیمی وجدیدآقای جمالی


 
مسابقات چندجانبه پیشکسوتان
ساعت ۸:٠٩ ‎ق.ظ روز ٢٧ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

باهمکاری انجمن پیشکسوتان وهیت فوتبال بروجردمسابقات فوتبال چندجانبه بین تیم های پیشکسوتان گلستان.پیشکسوتان زاگرس.پیشکسوتان کاروان.وتیم انجمن پیشکسوتان بروجردبه صورت دوره ای جهت سلامتی ودوستی وصمیمیت بین پیشکسوتان فوتبال بروجردازتاریخ 28/7/1393به مدت10روزدراستادیوم علی بیات برگزارمی شودبرنامه بازی های روزاول به شرح ذیل می باشد                                                                          روزدوشنبه تاریخ28/07/1393ساعت15بین تیم پیشکسوتان گلستان وپیشکسوتان زاگرس روزچهارشنبه تاریخ30/07/1393ساعت15بین تیم پیشکسوتان کاروان وانجمن پیشکسوتان برگزارمی شودشرایط سنی از45تا50سال 4نفروبقیه بازیکنان آزاد می باشدضمن دروازبان از45سال به بالا آزاداست


 
دیدارلیگ نونهالان بروجرد
ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ روز ٢٦ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

درتاریخ25/07/1393دیدارتیم نونهالان بروجردوخرم آبادقراربودانجام شودبه علت بارندگی لغوگردید تعدادی ازپیشکسوتان خرم آبادمربی تیم نونهالان بودند


 
تمرین ونرمش پیشکسوتان
ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ روز ٢٦ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

درتاریخ 23/07/1393ساعت5بعدازظهرزیرنم نم باران تعدادی ازپیشکسوتان فوتبال درزمین شهرداری به تمرین ونرمش پرداختن برای این عزیزان آرزوی شادابی وخوشی راازخداوندمنان خواستاریم


 
چه تمرین مسابقه ای خوبی
ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز ٢٢ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

درتاریخ 21/07/1393دراستادیوم علی بیات تیم انجمن پیشکسوتان تمرینی به صورت مسابقه دوستی انجام دادن که دوتیم نارنجی وسفیدبانتیجه 3بر3 بازی به پایان رسید برای تمام پیشکسوتان آرزوی سلامتی راازخداوندمنان آرزومندیم


 
تمرین پیشکسوتان انجمن فوتبال
ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز ٢٠ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

درتاریخ 19/07/1393آقایان حدادی.موسیوند.کمری.مانی زاده.محمدی.طالشی توسط آقای حدادی تمرین ونرمش خوبی دراستادیوم کارگرانجام دادن ازتمام پیشکسوتان که مایل هستند دراین تمرین شرکت کندروزهای شنبه وچهارشنبه ساعت 4زمین کارگران شهرداری به صورت دوستی برقرارمیباشد


 
جلسه قرعه کشی مسابقات چندجانبه پیشکسوتان فوتبال بروجرد
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱٩ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

درتاریخ19/07/1393ساعت 10صبح سرپرستان ومربیان ومسئولین هیت فوتبال جهت قرعه کشی مسابقات جندجانبه پیشکسوتان فوتبال دورهم جمع شدن که بعدا تمام برنامه مسابقات دراین سایت به نمایش گذاشته می شود


 
تعدادی ازپیشکسوتان تیم گلستان
ساعت ۸:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱٩ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

درتاریخ18/07/1393درزمین شیرودی تیم گلستان تمرین ونرمشی برای مسابقات چندجانبه انجام دادن برای تیم گلستان آرزوی موفقیت راخواستاریم 


 
تمرین ونرمش 8نفره
ساعت ٧:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱٩ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

درتاریخ 16/07/1393درزمین کارگران آقایان حدادی.صیفی.کمری.موسیوند.مرادی.صادقی.طالشی.فاضل تمرین ونرمش خوبی انجام دادن برای این پیشکسوتان آرزوی موفقیت راخواستاریم 


 
عکس پیشکسوتان
ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱٦ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:


 
دیداری بامسئول ورزشگاه شیرودی .زمین آموزش وپرورش
ساعت ٧:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱٦ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

روزگذشته جهت تمرین به زمین ورزشگاه شیرودی رفتم که متوجه شدم آقای حسن طهماری مسئول ورزشگاه درساعت3بعدازظهردراستادیوم حضوردارداین فرد انقدربرای این زمین فعالیت می کندکه درساعت غیراداری توانسته به همراه همکارش آقای محمودی چمن خوبی برای فوتبالیستهای برقرارکنددرضمن ازمسئولین تربیت بدنی آموزش وپرورش آقایان ناصرگودرزی وعلیرضاشریفی کمال تشکروقدردانی رادارم واززحمات بی دریغ آقای طهماری تشکروازخداوندمنان آرزوی سلامتی رابرای ایشان خواستاریم


 
عکس قدیمی
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱٥ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

عکس تیم آقای محمدنظامی اهل فیال


 
تمرین پیشکسوتان عزیز
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱٥ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

عکسهای ازتمرین روزدوشبه دراستادیوم علی بیات


 
عکس تیم مرحوم احمدحدادی
ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱٤ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

عکس تیم مرحوم احمدحدادی برادر ناصرومحسن حدادی سال1340


 
تمرین دوست داشتنی
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱٤ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

روزشنبه تاریخ 12/07/1393ساعت5بعدازظهراقایان ناصرحدادی .علی صیفی .رضاکمری.غلام صادقی.حسن موسیوند.محمدمرادی ومسعود طالشی عادل عضوانجمن پیشکسوتان فوتبال تمرین ونرمشی دراستادیوم شهرداری انجام دادن برای این عزیزان آرزوسلامتی ازدرگاه خداوند منان خواستاریم


 
دیداری فوتبالی
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ٩ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:


 
جوانان قدیم کسوت داران جدید
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ٩ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

عکسهای ازتعدادی ازپیشکسوتان فوتبال بروجرددرسالهای دور


 
جوانان دیروزپیشکسوتان امروز
ساعت ۸:٠۱ ‎ق.ظ روز ٩ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:


 
دیداروتمرین جذاب پیشکسوتان فوتبال
ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ٢ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:


 
تمرین انجمن پشکسوتان فوتبال بروجرد
ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

درتاریخ1393/06/31ساعت 5بعدازظهرپیشکسوتان فوتبال دراستادیوم شهیدبیات  جمع شدن که آقای خراطی بعداز خوش آمدگوی به تعدادی ازپشکسوتان صحبتهای درمورد تیم واعضای انجام دادوسپس آقای کردی  مسئول هیت فوتبال  درمورد تیم انجمن  مطالبی رابیان نمود بعدازآن آقای خراطی تیم راتمرین دادوبه دوتیم تقسیم شدن وبازی کردن که درپایان تیم قرمز به پیروزی رسید برای تمام پیشکسوتان آرزو موفقیت می کنیم


 
دیداردوستانه فوتبالی انجمن پیشکسوتان فوتبال بروجرد
ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز ۳۱ شهریور ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:


 
دیدار علاالدین بروجردی با بازیکنان انجمن پیشکسوتان فوتبال در استادیوم بیات
ساعت ٧:٠٠ ‎ق.ظ روز ٢٧ شهریور ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:


 
گزارش تمرین پیشکسوتان
ساعت ۸:٠٦ ‎ق.ظ روز ٢٥ شهریور ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

درمورخه 1393/6/24دوشنبه دراستادیوم علی بیات کلیه پیشکسوتان دورهم جمع شدن وتمرینی انجام دادن شروع تمرین با نرمشها توسط یکی ازپیشکسوتهاآغارشد وبعد مربی پیشکسوتهارابه دوتیم نارنجی وابی تقسیم شدن که درپایان تیم نارنجی بانتیجه 4بر2 تیم آبی راشکست داد بعدازبازی پیشکسوتان باهم شوخی کردن وازهم خداحافظی کردن ورفتن برای تمام پیشکسوتان آرزوی موفقیت وسلامتی ازخداوند راخواستاریم


 
دیداردوستانه
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ٢٤ شهریور ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

دیداردوستانه بین دوتیم نساجی وتیم گلستان درزمین نساجی انجام شدکه 5بر2به نفع تیم گلستان پایان یافت


 
 
ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳ شهریور ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:


 
مراسم چهلم پدر علی صیفی
ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳ شهریور ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

باسلام خدمت تمام پیشکسوتان فوتبال مراسم ختمی روزجمعه93/06/14درمسجدنخی چهارراه نخی برقرارمباشد


 
مراسم خاکسپاری برادرمحسن وناصرحدادی
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱ شهریور ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

باسلام خدمت تمام پیشکسوتان فوتبال بروجردامروز مورخه1393/06/01ساعت 5بعدازظهرمراسم خاکسپاری دردارالسلام خواهشمندم حضوربهم رسانید


 
تمرین تیم انجمن پیشکسوتان
ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ٢۱ امرداد ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

باسلام خدمت تمام پیشکسوتان فوتبال بروجرد تمرین روزجمعه ساعت9صبح زمین استادیوم علی بیات برگذارمی شود


 
 
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز ٢۱ امرداد ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

روزگذشته تیم انجمن پیشکسوتان بروجرد ونساجی بازی دوستانه انجام دادندکدرپایان بازی بانتیجه 5بر5بهتساوی رسید


 
به پرشین بلاگ خوش آمدید
ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ روز ۳۱ تیر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
 
صفحه قبل →