کمیته پیشکسوتان ورزش استان لرستان

دوستی وصمیمیت واتحاد بین تمام پیشکسوتان ورزش لرستان

بازی دوستانه شاهین نوین
ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱٩ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

روزپنجشنبه تیم شاهین نوین جهت آماده سازی خودبرای بازیهای کشوری بازی باتیمی جوان از خرم آباد درخرم آباد انجام داددراین بازی ارنج اصلی تادقیقه 55نتیجه 2برصفر به سود تیم شاهین نوین بودکه مربی تیم تصمیم گرفت ازبچههای ذخیره استفاده شود که درپایان بانتیجه 3بر2بازی راتیم شاهین نوین واگذارکردبرای این تیم آرزوی موفقیت راخواستاریم