پیشکسوتان ورزش های استان

دوستی وصمیمیت بین تمام پیشکسوتان ورزش استان

حضور تعدادی ازپیشکسوتان فوتبال بروجرد
ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ٧ آبان ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

درتاریخ 7/08/1393درهتل زاگرس مجتمع هیئت امنائ انجمن پیشکسوتان ورزش بروجردتشکیل شد که تعدادی ازپیشکسوتان فوتبال بروجرد حضورفعالی داشتندبرای کلیه پیشکسوتان ورزش بروجرد آرزوی سلامتی وتندستی وشادباش راازخدواندمنان خواستاریم