مسابقات چندجانبه پیشکسوتان

باهمکاری انجمن پیشکسوتان وهیت فوتبال بروجردمسابقات فوتبال چندجانبه بین تیم های پیشکسوتان گلستان.پیشکسوتان زاگرس.پیشکسوتان کاروان.وتیم انجمن پیشکسوتان بروجردبه صورت دوره ای جهت سلامتی ودوستی وصمیمیت بین پیشکسوتان فوتبال بروجردازتاریخ 28/7/1393به مدت10روزدراستادیوم علی بیات برگزارمی شودبرنامه بازی های روزاول به شرح ذیل می باشد                                                                          روزدوشنبه تاریخ28/07/1393ساعت15بین تیم پیشکسوتان گلستان وپیشکسوتان زاگرس روزچهارشنبه تاریخ30/07/1393ساعت15بین تیم پیشکسوتان کاروان وانجمن پیشکسوتان برگزارمی شودشرایط سنی از45تا50سال 4نفروبقیه بازیکنان آزاد می باشدضمن دروازبان از45سال به بالا آزاداست

/ 0 نظر / 18 بازدید