دیدارباپیشکسوت سالهای دور

روزیکشنبه تاریخ 27/7/1393به اتفاق آقایان عبدالمحمدحجتی.محسن حدادی.حسین خراطی.مسعودطالشی به دیدارآقای احمدجمالی پیشکسوت سالهای دوررفتیم دراین دیدارازآقای جمالی درموردسوابق فوتبالی ایشان سوالاتی مطرح شدآقای جمالی ازسال 1334درتمام رشته های ورزشی فعالیت داشته درتیم فوتبال بروجردوبه عنوان نماینده بروجرددرتیم استان وقهرمانی کشورنیزحضورفعال داشته است درهمین سالهادرآموزشگاههای کشورهم شرکت می کرده همبازیهای ایشان آقایان حسن حبیبی.همایون بهزادی.اصغرشرفی.پرویزمیرزاحسن.محمودیاوری.درتیم های مختلف بوده اندایشان کلاسهای مربیگری وداوری درمقاطع بالارا سپری نموده درکلاس مربیگری ایشان استادآقای رایکف ودرکلاس داوری ایشان آقای داودنصیری بودنندایشان ازکاپیتانی شهرورئیس هیت فوتبال بروجردفعالیت فراوانی داشته ایشان 60سال فعالیت ورزشی دارد همراه باعکسهای قدیمی وجدیدآقای جمالی

/ 0 نظر / 27 بازدید